Rapportage onderzoek online diensten Bethelkerk

Sinds voorjaar 2020 hebben we in de Bethelkerk, zoals alle andere kerken, moeten overstappen op onlinediensten omdat vanwege de coronapandemie gezamenlijk samen komen niet mogelijk was. Tijdens de pandemie hebben we periodes tussen de 30 en de 125 mensen in de kerk mogen ontvangen per dienst, de onlinedienst bleef deze periode leidend.

Om een beeld te krijgen hoe de onlinediensten ervaren worden en welke ontwikkelpunten er nog liggen, heeft de commissie Vieren, in opdracht van de kerkenraad in april 2021 een enquête uitgezet over de beleving van de onlinediensten.

De enquête is breed uitgezet via een nieuwsbrief en via het platform Scipio. Er waren uiteindelijk 243 respondenten. Op basis van deze gegevens is dit rapport gebaseerd. Als er in het rapport gesproken wordt over wat men vindt, dan betreft het altijd de 243 reacties die zijn ontvangen. Als we kijken naar de verdeling van de leeftijden van de kijkers over de 9.00 uur en 11 uur diensten , zien we hierin een redelijke afspiegeling van de gemeente.

De conceptrapportage is 11 mei jl. besproken in de kerkenraad, de uitkomsten van deze bespreking zijn opgenomen in bijlage 4.

De leden die in de enquête hebben aangegeven over het onderwerp te willen doorpraten waren op 20 mei 2021 uitgenodigd. We hebben daar met elkaar mooie gesprekken kunnen voeren.

Het rapport van de Commissie Vieren, met aanbevelingen aan de kerkenraad, is in november 2021 aangeboden de kerkenraad. Waarna het moderamen het geheel als adviesstuk zal meenemen in verdere besluitvorming over de (online)diensten.

Namens Commissie Vieren, Sandra Westerman
Namens Moderamenlid Vieren, Tineke de Vos