ANBI-regeling

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal
Telefoonnummer:0318-512968
RSIN/Fiscaal nummer:002568706
Website adres:www.bethelkerk.nl
E-mail:scriba@bethelkerk.nl
Adres:Spanjaardsgoed 7
Postcode:3901 HC
Plaats:Veenendaal
Postadres:Spanjaardsgoed 7
Postcode:3901 HC
Plaats:Veenendaal

De Christelijke Gereformeerde kerk te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal is een veelzijdige geloofsgemeenschap. Het samenleven en de erediensten op zondag staan centraal. Doordeweeks zijn we actief in kleinere kringen, zoals de groeigroepen. Een plek waar we ons geloof en lief en leed kunnen delen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Ke­rken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://cgk.nl/project/kerkorde-en-kerkrecht/

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via onderstaande link:

https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer, en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden en woorden in Veenendaal en in de wereld. 

  1. We zien een gemeente waarin we allemaal onze gaven inzetten.
  2. We zien een gemeente die de boodschap van het Evangelie (en de praktische uitwerking daarvan) uitdraagt in een steeds veranderende samenleving.
  3. We zien een gemeente waarin we elkaar allemaal helpen om Jezus te volgen in alle aspecten van het leven.
  4. We zien een gemeente van waaruit we elkaar allemaal het evangelie voorleven in daden en woorden.
  5. We zien een gemeente die met een gerichte aanpak zich expliciet richt op de verschillende fasen in de geloofsgroei waarbij we elkaar allemaal helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid.
  6. We zien een gemeente waarin kinderen en jongeren volwaardig onderdeel uitmaken van de gemeente.
  7. We zien een gemeente die investeert in relaties binnen de gemeente en daarbuiten.

Dit geven we vorm in onze erediensten, door actief jeugdwerk, door samenkomsten in wijken en GroeiGroepen, en door diverse commissies met evangelisatiedoelen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. https://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een weergave van de belangrijkste activiteiten is te vinden in het jaarverslag

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte uitgaven (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Begroting Bethelkerk Veenendaal 2024

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote inkomsten en de voorgenomen uitgaven in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening Bethelkerk Veenendaal 2023

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 23 mei 2022.

Kascontrole kerk en diaconie uitgevoerd op: 29 mei 2024.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Vaste Kerkelijke Bijdrage gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktementen  voor de predikant en salaris voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, medewerker kerkelijk bureau, vrijwilligers) en bijdragen derden voor het in stand houden van het landelijk werk.

De cijfers van de Diaconie zijn geïntegreerd in de totale cijfers van de CKG Bethelkerk.