De kerk een veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die Veiligheid ook. Toch is veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in onze kerken komt misbruik in pastorale relaties voor.

Het werd meer dan praten…
Misbruik begint vaak geleidelijk en ongemerkt. Bijna altijd is er sprake van een glijdende schaal. Wat begint met een goed gesprek kan geleidelijk overgaan in een persoonlijke, intieme verhouding. Het slachtoffer van misbruik bevindt zich meestal in een kwetsbare situatie. Vanuit die kwetsbaarheid geeft hij / zij vertrouwen in het pastorale gesprek. Als dit vertrouwen geschonden wordt door (machts-)misbruik, dan verandert een veilige haven in een angstaanjagend, onveilig gebied.

Slachtoffers
Misbruik, in welke vorm dan ook, mag in de kerk niet bestaan. Om het misbruik te laten stoppen heb je hulp van anderen nodig. Vaak weten slachtoffers van (seksueel) misbruik niet waar ze met hun vragen naar toe kunnen. Veel slachtoffers zwijgen uit angst, schaamte of schuldgevoel. Anderen zijn bang dat hun probleem niet groot genoeg is.

Gezagspositie
In de gemeente hebben nogal wat mensen een kerkelijke functie. De kerkenraad, inclusief de predikant heeft een verantwoordelijke positie. Deze positie brengt gezag en macht met zich mee en maakt de relatie met gemeenteleden ongelijkwaardig. Kerkenraadsleden en predikanten dienen zich hiervan bewust te zijn. Zij zullen in hun (pastorale) contacten zorgvuldig het evenwicht moeten bewaken tussen betrokkenheid tonen en afstand bewaren. Naast predikant en kerkenraad zijn er nog talloze andere gemeenteleden die een kerkelijke functie bekleden. Bijvoorbeeld
kosters, catecheten, organisten, jeugdwerkers. Ook zij hebben, door hun functie, een verantwoordelijke positie.

Wat is misbruik
Het Meldpunt Misbruik definieert seksueel misbruik in pastorale relaties als volgt:
“Onder misbruik wordt verstaan iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en / of seksueel getinte toespelingen door een kerkelijk medewerker.” Seksueel misbruik in pastorale relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.
Naast seksueel misbruik kan er natuurlijk ook sprake zijn van andere vormen van misbruik binnen een (gezags)relatie. Te denken valt aan agressie, intimidatie, pesterij of discriminatie e.d.

Vertrouwenspersonen
In onze kerkelijke gemeente zijn door de kerkenraad twee vertrouwenspersonen
aangesteld. Dit zijn Christa de Groot-Plantinga en Ton Valkenburg. Zij kunnen benaderd worden met vragen, opmerkingen of meldingen met betrekking tot (seksueel)misbruik in kerkelijke relaties. Contact kan bij voorkeur gelegd worden via email vertrouwenspersoon@bethelkerk.nl.
De vertrouwenspersonen binnen de Bethelkerk hebben een verklaring van geheimhouding ondertekend en zullen slechts na toestemming van de melder eventuele verder stappen ondernemen.

Wilt u eventueel nadere informatie met betrekking tot het landelijk ‘Meldpunt Misbruik’ (van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken) kijkt u dan op de website www.meldpuntmisbruik.nl