Gezamenlijk gebedsuur Pniëlkerk en Bethelkerk

Op D.V. 21 juni a.s. zal de eerste zitting plaatsvinden van de Generale Synode 2024. Naast het onderwerp ‘Vrouw en ambt’ en de ingediende revisieverzoeken zal er ook gesproken worden over de ruimte binnen het presbyteriaal-synodaal stelsel voor afwegingen en keuzes van de plaatselijke gemeenten.

De verschillende visies staan binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken op gespannen voet met elkaar en dreigen de kerk te verdelen. Met oog daarop is op 20 april jl. een Convent gehouden waar de plaatselijke kerken hun mening hebben kunnen verwoorden. Het woord is binnenkort aan de Generale Synode. Ons gebed om wijsheid in het maken van de juiste keuzes is meer dan anders hard nodig.

Voorafgaand aan de Synode wordt op 20 juni een bidstond door de deelnemers van de Synode gehouden. Daarnaast willen we ook als leden van de Veense CG-kerken, dus als Pniël- èn Bethelkerk, bij elkaar komen om samen te bidden voor deze komende Synode.

Op donderdag 20 juni zal er van 19.30 – 20.30 uur een gezamenlijk gebedsuur gehouden worden in de Bethelkerk. U/ jij bent van harte welkom om met ons mee te bidden!

Gebedsgroepen Pniëlkerk en Bethelkerk