Aanpassing kerkzaal

Onze kerkzaal is na de bouw eigenlijk nooit meer gemoderniseerd of aangepast. Op dit moment is er een aantal zaken die niet langer meer kunnen wachten. Daarbij kan onder ander gedacht worden aan de verwarming, luchtbehandeling, de vloer en verlichting.

Zoals eerder gedeeld is de bouwcommissie in samenwerking met de kerkenraad druk bezig met de voorbereidingen op een eventuele verbouwing van onze kerkzaal. In één van de voorgaande nieuwsbrieven is een tijdlijn gepubliceerd die leidt tot een beslissing in december 2020 en mogelijke realisatie medio 2021.

In het proces is zorgvuldig gekeken naar de door U als gemeente ingevulde formulieren en de aangedragen ideeën vanuit de verschillende taakvelden (Beheren, Vieren, Dienen, Getuigen, Delen, Leren). Dat heeft geresulteerd in een drietal ontwerpen. De drie ontwerpen zijn tot stand gekomen door de inbreng van de bouwcommissie en specialistische kennis op het gebied van geluid, verwarming en zichtlijnen. Het grootste verschil tussen de ontwerpen is de keuze voor een verdiepte (huidige model) of vlakke vloer in de kerkzaal.

In de kerkenraadsvergadering van 12 mei jl. is de voorkeur uitgesproken om het ontwerp met de verdiepte vloer nader uit te werken. Deze keuze beoogt het volgende te realiseren:

  • de toegankelijkheid voor mindervaliden sterk te verbeteren door twee ‘hellingbanen’ te maken langs de muurtjes voorin de kerk met een kleine hellingshoek; (zie in tekening aangegeven met “HB”)
  • via transparante gordijnen boven de muurtjes, rond het verdiepte gedeelte, een meer besloten ruimte te kunnen maken voor diensten met minder personen, relevant voor huwelijks- en afscheidsdiensten;
  • de huidige zichtlijnen te behouden (Bij een vlakke vloer moet het podium sterk verhoogd worden).

In de tijdlijn was aangegeven dat op dit moment ook de gemeente zou worden geïnformeerd en de plannen worden gepresenteerd. Door de coronacrisis is hierin minder mogelijk en daarom hierbij dit document. Gezien de urgentie is het nodig dat de voorbereidingen wel doorgaan. Op dit moment worden er nog geen kosten gemaakt en is er niets definitief besloten. Voordat dat gebeurt zal het uitgewerkte voorstel aan U als gemeente worden gepresenteerd en is er de mogelijkheid om te reageren.

In de voorbereiding is met de kerkenraad ook gesproken over financiën. Bij de diverse ontwerpen is een indicatie gegeven van de te verwachten kosten. Hieruit blijkt dat een verdiepte vloer slechts een fractie goedkoper is dan een volledig vlakke vloer. De investering bedraagt ongeveer 400.000 euro.
Tijdens de kerkenraadsvergadering was ook de penningmeester aangeschoven om inzicht te creëren in onze financiële positie. Op basis hiervan concludeert de kerkenraad dat de huidige financiële middelen het niet toelaten een dergelijk bedrag uit te geven. Zoals eerder gedeeld, passen onze structurele uitgaven niet bij onze structurele inkomsten (VKB). Daarbij is goed om op te merken dat voor de aanpassing van de kerkzaal eenmalig/incidenteel geld nodig is. Desondanks kunnen we ons geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Daarom en gegeven de maatschappelijke en economische onzekerheden die ontstaan door de gevolgen van de coronacrisis, heeft de kerkenraad besloten de voorbereiding door te laten gaan en tegelijkertijd de beslissing over het besteedbare budget en de verbouwing tot nader orde uit te stellen. Daarnaast heeft de kerkenraad de randvoorwaarde meegegeven dat ongeveer 25% of meer van de totale investering gefinancierd moet worden door middel van eenmalige acties en giften. Dus tenminste 100.000 euro, wat met een ledental van 2000 neerkomt op 50,= euro per lid. Al zullen de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen
De voornaamste argumenten voor deze randvoorwaarde zijn:

  1. dat ons banksaldo niet onder het afgesproken minimum mag komen;
  2. het aanwezige draagvlak in de gemeenschap vanuit financieel perspectief wordt aangetoond.

De kerkenraad roept u en jou op om bij te dragen. Heb je ideeën voor fondsverwerving en acties of financiële mogelijkheden? Laat het dan weten aan Gert de Gooijer via emailadres diaken.wijk5@bethelkerk.nl.

Alvast bedankt!
Namens onze kerkenraad, Gert de Gooijer en Rudolph de Waard